Past Deans, School of Veterinary Medicine

1952-1955 Rryosuke KUROSAWA
1955-1962 Saburo YAMAGIWA
1962-1964 Kurahiko TAKAHATA
1964-1966 Jiro YAMASHITA
1966-1968 Sukekazu HAMADA
1968-1972 Jiro YAMASHITA
1972-1973 Shiro MIURA
1973-1976 Tamotsu SAKAI
1976-1978 Norio KUDO
1978-1980 Yutaka FUJIMOTO
1980-1982 Ryo YANAGAWA
1982-1984 Akira OHGA
1984-1986 Shuichiro KUBO
1986-1988 Shigeo NAMIOKA
1988-1990 Tomio KANNO
1990-1992 Hiroshi KANAGAWA
1992-1994 Yukio SHIMIZU
1994-1996 Chitoshi ITAKURA
1996-1999 Yoshimitsu MAEDE
1999-2001 Shoichi FUJITA
2001-2005 Hiroshi KIDA
2005-2009 Takashi UMEMURA
2009-2013 Shigeo ITO
2013-2017 Mutsumi INABA
2017-2021 Motohiro HORIUCHI
2021- Mitsuyoshi TAKIGUCHI

 

Past Deans, Graduate School of Veterinary Medicine (-2017),
Faculty of Veterinary Medicine (2017-)

1995-1996 Chitoshi ITAKURA
1996-1999 Yoshimitsu MAEDE
1999-2001 Shoichi FUJITA
2001-2005 Hiroshi KIDA
2005-2009 Takashi UMEMURA
2009-2013 Shigeo ITO
2013-2017 Mutsumi INABA
2017-2021 Motohiro HORIUCHI
2021- Mitsuyoshi TAKIGUCHI

 

Past Directors, Veterinary Teaching Hosipital

1954-1959 Ryoichi NAKAMURA
1959-1965 Tamotsu SAKAI
1965-1969 Masaji OHYA
1969-1973 Yutaka FUJIMOTO
1973-1977 Tsune ISHIKAWA
1977-1981 Shigeo NAMIOKA
1981-1983 Kimehiko TOO
1983-1986 Shigeo NAMIOKA
1986-1987 Toshio KOIKE
1987-1989 Hiroshi KANAGAWA
1989-1993 Yoshimitsu MAEDE
1993-1995 Hiroshi KANAGAWA
1995-1996 Yoshimitsu MAEDE
1996-1999 Akira HASHIMOTO
1999-2001 Toru FUJINAGA
2001-2003 Yoshimitsu MAEDE
2003-2005 Yoshiyuki TAKAHASHI
2005-2008 Toru FUJINAGA
2008-2010 Mutsumi INABA
2010-2021 Mitsuyoshi TAKIGUCHI
2021- Seiji KATAGIRI